[1]
Hirosuke Hirano, Takeshi Toyama, Nobuyuki Nishimiya, Davin H. E. Setiamarga, Shugo Morita, Yuto Uragaki and Kyoichi Okamoto 2016. ARTIFICIAL SLUDGE BASED ON COMPOSITIONAL INFORMATION OF A NATURAL SEA SLUDGE. GEOMATE Journal. 12, 31 (Nov. 2016), 95–99.