[1]
Askar Zhussupbekov, Ivan Morev, Abdulla Omarov, Karlygash Borgekova and Gyulnara Zhukenova 2021. GEOTECHNICAL CONSIDERATIONS OF PILING TESTING IN PROBLEMATICAL SOILS OF WEST KAZAKHSTAN. GEOMATE Journal. 15, 47 (Nov. 2021), 111–117.