(1)
Hirosuke Hirano; Takeshi Toyama; Nobuyuki Nishimiya; Davin H. E. Setiamarga; Shugo Morita; Yuto Uragaki; Kyoichi Okamoto. ARTIFICIAL SLUDGE BASED ON COMPOSITIONAL INFORMATION OF A NATURAL SEA SLUDGE. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE 2016, 12, 95-99.