(1)
Askar Zhussupbekov; Ivan Morev; Abdulla Omarov; Karlygash Borgekova; Gyulnara Zhukenova. GEOTECHNICAL CONSIDERATIONS OF PILING TESTING IN PROBLEMATICAL SOILS OF WEST KAZAKHSTAN. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE 2021, 15, 111-117.