[1]
Askar Zhussupbekov, Ivan Morev, Abdulla Omarov, Karlygash Borgekova, and Gyulnara Zhukenova, “GEOTECHNICAL CONSIDERATIONS OF PILING TESTING IN PROBLEMATICAL SOILS OF WEST KAZAKHSTAN”, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, vol. 15, no. 47, pp. 111–117, Nov. 2021.